Projekt

PROJEKT

Här beskrivs några exempel på miljöprojekt AQUATER har genomfört under senaste åren

VATTENTILLGÅNG I SKÄRGÅRDSTERRÄNG


För att få bygglov i många kustkommuner krävs en hydrogeologisk undersökning som visar om det finns tillräckliga mängder grundvatten..av bra kvalitet. För att kunna bestämma detta  måste förutom klimatiska data, även grundvattenmagasinens storlek beräknas, eftersom dessa i regel bestämmer tillgångar och möjliga uttagsmängder under de tider på året då grundvattenbildningen är mycket liten eller kanske ingen alls. Beräkningarna måste alltså vara dynamiska (alltså tidsmässigt varierande) eftersom såväl uttagmängder och grundvattenbildning varierar över tid och de geologiska förhållandena bestämmer ramarna. Viktigt är också att göra beräkningarna för torrår och ändrat framtida klimat. AQUATER använder ett flertal unika programvaror som utvecklats vid KTH som hjälp i beräkningarna såväl avseende kvantitet som kvalitet. AQUATER har genomfört ett mycket stort antal projekt för såväl enskilda bygglovsansökningar som för grupper av hus.

GRUNDVATTEN VID TÄKTER, GRUVOR OCH BYGGANDE


AQUATER har mycket stor erfarenhet av grundvattenpåverkan till följd av gruv- och täktverksamhet. Vi har deltagit som experthjälp vid många stora och komplicerade projekt, till exempel som vetenskapligt tekniskt stöd för tillsynsmyndigheter, remissinstanser, och fastighetbolag. Prof. Bo Olofsson som är företagets grundare har doktorerat inom ämnet grundvattenpåverkan vid undermarksbyggande och medverkar därför ofta för sakliga vetenskapliga bedömningar. Vi använder också ett flertal unika programvaror, utvecklade vid KTH, för analys av grundvattennivåer där även små avvikelser från naturliga grundvattennivåer kan bestämmas trots stora årstidsmässiga variationer. Vi har stor erfarenhet från komplicerade miljöprövningar och har deltagit vid huvudförhandlingarna i ett stort antal miljömål. 

GEOELEKTRISK ÖVERVAKNING


AQUATER bygger, tillsammans med EIAB (Environmental InnovationAB) fasta geoelektriska övervakningssystem, bland annat för kontroll av grundvattenläckage och föroreningsspridning. Sådana system finns bland annat installerade på Tveta återvinningsanläggning i Södertälje och vid motorvägarna E4 i Kista och E18 mellan Enköping och Västerås. Systemen visar efter mätning om det uppkommit några förändringar i markens och grundvattnets elektriska egenskaper, vilket indikerar en ändring av jonsammansättningen, t ex vid ett läckage av lakvatten från deponier eller läckage från vägsaltning. Metodiken ger information om var detta uppkommer och ger således viktig information som inte enstaka provpunkter med vattenprovtagning kan ge. Metodiken kan även ge information om var provtagning är lämpligast och kan också ge kunskap om utfallet från åtgärder att minska ett oönskat läckage.