Bedömningar avseende grundvattenkvalitet

BEDÖMNINGAR AVSEENDE GRUNDVATTENKVALITET

AQUATER har tillgång till system för riskbedömningar och sårbarhetsbedömningar med avseende på grundvattenkvalitet. Vi använder RV-metoden (RiskVariabelmetoden), utvecklad av medarbetare vid KTH. Metodiken kan även tillämpas i GIS (ArcView, ArcMap, Idrisi) eller manuellt över mindre områden. RV-metodiken har hittills använts för:

  • Klassificering av riskområden för salt grundvatten (bl a 2/3 av Norrtälje kommun)
  • Bedömning av risken för grundvattensänkning kring Hallandsåstunneln (hela tunnelsträckningen)
  • Sårbarhetsanalys för förorening av grundvatten runt större vägar (längs vissa större vägar i Gävleborgs län)
  • Klassificering av risk för radon i bergborrade brunnar (delar av Stockholms län)

Exempel på bedömning av risk för salt grundvatten genom RV-metoden i Norrtälje (Vätö), dels nuläget (t.v.), dels ett scenario med ökad exploatering.(t.h.). Röda färger indikerar en större sannolikhet för salt grundvatten.