Övervakning av grundvatten

ÖVERVAKNING AV GRUNDVATTEN

AQUATER lägger i samarbete med beställare upp mätprogram för övervakning av grundvattennivå och grundvattenkvalitet. Vi utför såväl mätning som avancerad analys och redovisning av bl a grundvattennivåer. Vi använder unika egenutvecklade system, bland annat GCP-Groundwater Control Program, för snabb analys av grundvattennivåer som möjliggör identifikation i realtid av små avvikelser från naturliga förändringar. Därigenom kan grundvattenpåverkan, t ex vid byggen, snabbt kartläggas och åtgärder kan sättas in långt innan skador uppstår. Tekniken har använts vid ett flertal tunnelprojekt i Sverige, bl a Bolmentunneln (Sveriges längsta tunnel) i Småland, Hallandsåstunneln (Skåne) samt tunneln Ormen i Stockholm.


AQUATER utför även övervakning av grundvattenkvalitet, t ex vid deponier. Övervakningen kan göras dels med geofysiska metoder, vilket ger snabba, oförstörande, volymetriska mätningar, dels med kompletterande kemisk provtagning. AQUATER använder modern geofysisk utrustning (främst markradar och geoelektriska mätningar), liksom modern programvara, delvis egenutvecklad, se vidare här.


AQUATER har lång erfarenhet av geofysiska fältundersökningar och särskild kompetens för att spåra föroreningskällor till grundvatten, t ex vägsaltspåverkan av brunnsvatten. Vi anser att det är av särskild vikt att kombinera geofysiska och geokemiska undersökningsmetoder med gedigen geologisk och hydrogeologisk kompetens. Exempel på anläggningar där vi utfört kombinerade geofysiska och geokemiska metoder har varit Tveta (Södertälje), Högbytorp (Upplands Bro) och Hult (Jönköping). Se vidare här.

Den översta grafen presenterar en grundvattenkurva för en brunn. Graf nr två uppifrån visar en bearbetning genom stegvis linjär regression (SLRA) mot en referensbrunn (G169), varvid de naturliga fluktuationerna har borträknats. Motsvarande beräkning med modifierad double mass (MDM) presenteras i den understa grafen. Dessa båda kurvor visar en tydlig avsänkning från mitten av 1994, vilket inte helt tydligt framgår grundvattenkurvan.