Hem

gu1bso9mibfiv4nq9a9skqoc451273950386

Ditt konsultföretag för den yttre och inre miljön

Miljö

Evenemang

Aktuellt

Personal

Grundvattenkvalitet

Kontakta oss

Länkar

AQUATER har tillgång till system för riskbedömningar och sårbarhetsbedömningar med avseende på grundvattenkvalitet. Vi använder RV-metoden (RiskVariabelmetoden), utvecklad av medarbetare vid KTH. Metodiken kan tillämpas i GIS (ArcView, ArcMap, Idrisi) eller manuellt över mindre områden. RV-metodiken har hittills använts för:

  • Klassificering av riskområden för salt grundvatten (bl a 2/3 av Norrtälje kommun)
  • Bedömning av risken för grundvattensänkning kring Hallandsåstunneln (hela tunnelsträckningen)
  • Sårbarhetsanalys för förorening av grundvatten runt större vägar (längs vissa större vägar i Gävleborgs län)
  • Klassificering av risk för radon i bergborrade brunnar (delar av Stockholms län)
RV

Exempel på bedömning av risk för salt grundvatten genom RV-metoden i Norrtälje (Vätö), dels nuläget, dels (t.h.) ett scenario med ökad exploatering.